Witaj na stronie Koła Naukowego Przyrodników!

Strona Koła Naukowego Przyrodników UKW w Bydgoszczy Dzisiaj jest sobota, 24 lipca 2021 r. 205 dzień roku
Nowości
23.02.2013r.- Kolejne obrączkowanie tegorocznej Akcji Karmnik WIĘCEJ

11.02.2013r.- Następne w tym roku obrączkowanie w ramach Akcji Karmnik WIĘCEJ

Menu główne
:: Strona Główna
:: Aktualności
:: Kalendarz KNP
:: Bieżące plany
:: Działalność KNP
:: Galeria
:: Historia
:: Obóz KNP
:: Statut
:: Zarząd
:: Członkowie KNP
:: Forum
:: Arboretum UKW
:: Kontakt
Projekt: Ptaki wokół nas - przyroda częścią nas 2012
Projekt: Ptaki wokół nas
2010/2011
Statut
I. Nazwa, cele i zadania.

1. Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Przyrodników, zwane dalej Kołem.
2. Koło zrzesza studentów na zasadzie dobrowolności. Działa jako organizacja naukowa przy Instytucie Biologii Środowiska UKW.
3. Koło jest jednostką niezależną od organizacji studenckich, samorządu studenckiego oraz innych organizacji.
4. Celem Koła jest:
a) stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywy, nieskrępowanej wymiany myśli i poglądów naukowych, podnoszenie poziomu wiedzy studentów,
b) pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych,
c) krzewienie wiedzy o zasadach ochrony przyrody i działalności na rzecz jej ochrony,
d) pielęgnowanie więzi koleżeńskich.
5. Koło realizuje swoje cele przez:
a) współudział w pracy naukowej zakładów naukowych,
b) prace terenowe i laboratoryjne,
c) publikowanie swoich prac,
d) organizowanie obozów naukowych i szkoleniowych, rajdów krajoznawczych, odczytów, wykładów i prelekcji, krajowych i zagranicznych zjazdów i seminariów,
e) współdziałanie z innymi studenckimi Kołami Naukowymi oraz organizacjami w zakresie problemów związanych z naukami przyrodniczymi,
f) tworzenie sekcji specjalistycznych w ramach Koła.
6. Praca w Kole ma charakter wyłącznie społeczny.

II. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.

7. Członkiem Koła może być student Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW lub innych Wydziałów UKW 8. Kandydat na członka Koła przyjmowany jest przez Zarząd na zasadzie dobrowolnego i osobistego zgłoszenia się do Zarządu.
9. Członek Koła zobowiązany jest:
a) aktywnie uczestniczyć w pracach Koła i brać udział w obradach Walnego Zebrania. W uzasadnionych przypadkach członek Koła ma prawo nie stawić się na Walne Zebranie, o czym zobowiązany jest poinformować Kierownika Sekcji co najmniej na cztery dni przed Zebraniem, a ten ostatni informuje o tym Zarząd przynajmniej na dwa dni przed Walnym Zebraniem,
b) ściśle przestrzegać Statutu Koła, uchwał Walnego Zebrania i postanowień Zarządu.
10. Członek ma prawo:
a) brać udział w obradach Walnego Zebrania, wybierać i być wybieranym do władz Koła,
b) brać udział w każdym zebraniu poszczególnych Sekcji,
c) korzystać z pomocy Koła przy realizacji projektów w zakresie działalności statutowej,
d) korzystać z wszelkich form działalności statutowej Koła.
11. Członkostwo wygasa przez:
a) dobrowolną rezygnację,
b) ukończenie studiów,
c) usunięcie z koła, w przypadku nie przestrzegania Statutu, na wniosek Członków lub Władz Koła.
12. Usunięcie Członka odbywa się przy obecności 2/3 wszystkich członków Koła zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
13. Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu, za szczególne zasługi na rzecz Koła, tytułu Honorowego Opiekuna Koła i Honorowego Członka Koła oraz w przypadku absolwentów Honorowego Przyjaciela Koła.

III. Fundusze Koła.

14. Fundusze Koła składają się z:
a) dotacji dziekańskich lub rektorskich,
b) innych źródeł.
15. Dotacje dziekańskie dzielone są przez Zarząd między zainteresowane Sekcje według przyjętego przez Walne Zebranie Koła regulaminu.
16. Dotacje rektorskie przyznawane -są przez Rektora na określoną inicjatywę Sekcji lub Koła.
17. Wykorzystanie innych środków jest każdorazowo zatwierdzane przez Walne Zebranie Koła.

IV. Władze Kola.

18. Władze Koła stanowią:
a) Walne Zebranie Koła,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
19. Najwyższą władzą Kola jest Walne Zebranie członków Koła.
20. Uchwały Walnego Zebrania Zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym i bezpośrednim.
21. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego. Zarząd decyduje o terminie i miejscu zebrania. Członków Koła zawiadamia Zarząd ogłoszeniem w gablocie Koła co najmniej 2 tygodnie przed obradami Walnego Zebrania. Zarząd Koła zaprasza na to zebranie Opiekuna Koła. Ma prawo zaprosić także specjalnych gości.
22. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez Zarząd i (lub) Komisję Rewizyjną, 20% członków Koła, po konsultacji z Opiekunem Koła, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, o czym pozostali członkowie Koła i Zarząd informowani są przynajmniej 4 dni przed datą zebrania. Wniosek o zmianę Zarządu i (lub) Komisji Rewizyjnej, przed upływem kadencji, zostaje przyjęty w głosowaniu tajnym 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków. Nowe wybory odbywaj ą się jak w przypadku wyborów terminowych.
23. W szczególnych sytuacjach Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, informując o nim na 3 dni przed jego terminem.
24. Walne Zebranie uchwala zmiany Statutu zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje zebranie w późniejszym terminie i wówczas bez względu na liczbę obecnych członków wynik głosowania jest wiążący. Zmiany Statutu zgłasza Zarząd lub 20% członków ogłaszając go co najmniej na 14 dni przed obradami Walnego Zebrania.
25. Porządek Walnego Zebrania ustala zarząd.
26. Walne Zebranie otwiera i prowadzi Prezes Koła.
27. Każdego roku w listopadzie Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Przebieg zebrania obejmuje:
a) sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu,
b) podsumowanie działalności Koła, przygotowanie przez Komisję Rewizyjną, na podstawie dostarczonych przez Sekcje rocznych sprawozdań,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Na początku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego spośród członków obecnych na Zebraniu, w głosowaniu jawnym wybiera się Przewodniczącego, który prowadzi Zebranie i czuwa nad jego sprawnym przebiegiem.
28. Prowadzący Walne Zebranie ma prawo unieważnić wyniki głosowania jeśli zostało ono przeprowadzone niezgodnie z postanowieniami Statutu.
29. Wybory Zarządu (i Komisji Rewizyjnej) odbywają się w następujący sposób: obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członkowie Koła zgłaszają spośród siebie kandydatów na członka Zarządu (i Komisji Rewizyjnej). Zgłoszona osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Członkowie Koła mogą kierować pytania i uwagi do kandydatów. Liczba kandydatów nie jest ograniczona, ale minimalnie wynosi 2 osoby (dla komisji Rewizyjnej - 2 osoby). Zarząd (i Komisja Rewizyjna) zostaje wybrany w głosowaniu tajnym, przy czym jeden członek Koła może oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów (3 - na Komisję Rewizyjną). W przypadku braku rozstrzygnięcia w głosowaniu, głosy są oddawane ponownie na kandydatów, którzy uzyskali taką samą ich liczbę w pierwszym głosowaniu. Głosy zbiera i liczy Komisja Skrutacyjna, wybierana w głosowaniu jawnym. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się po zakończeniu wyboru Zarządu. Osoby, które kandydowały do Zarządu, a nie zostały wybrane, po wyrażeniu zgody, przechodzą na listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej.
30. Sekretarz Koła zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przebiegu Walnego Zebrania, który zostaje wywieszony w gablocie Koła a następnie jest dołączany do akt Koła.
31. Niedopuszczalne jest uchylanie się Sekcji od udziału w Zebraniach Koła. W sytuacjach powtarzających się nieobecności reprezentacji Sekcji, może ona zostać ukarana przez Zarząd pomniejszeniem funduszy przyznawanych przez Władze Uczelni dla KNP lub rozwiązaniem Sekcji z zachowaniem procedury jak w p. 12. z wyłączeniem członków Sekcji. Restrykcje i ich wysokość zostaj ą zatwierdzone, na wniosek Zarządu, na Warnym Zebraniu Koła, w głosowaniu tajnym.
32. Zarząd kieruje działalnością Koła. Decyzje Zarządu mogą być podważone jedynie przez Walne Zebranie i Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła.
33. Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika (wyłanianych spośród swego grona przez Zarząd). Jeśli zajdzie taka potrzeba, Zarząd może przesunąć funkcje skarbnika i sekretarza na prezesa i wiceprezesa, a pozostałym dwóm członkom Zarządu powierzyć funkcje aktualnie niezbędne dla Koła, np. redagowania organu prasowego Koła, redagowania strony internetowej, itp.
34. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego Komisji, wybieranego przez samą Komisję.
35. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa rok.
36. Wybory Kierownika Sekcji (w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim) odbywają się po upływie co najmniej rocznej kadencji na wniosek 40% członków Sekcji. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez Kierownika Sekcji, wybory mogą odbyć się wcześniej.
37. Członkowie Zarządu dokonuj ą między sobą podziału czynności, które zobowiązują się wykonywać sumiennie:
a) Prezes czuwa nad całokształtem pracy Koła, reprezentuje je na zewnątrz,
b) Wiceprezes kieruje działalnością naukową Koła, koordynuje pracę wszystkich Sekcji,
c) Sekretarz prowadzi korespondencję Koła, przechowuje akta Koła,
d) Skarbnik zbiera i przechowuje rachunki w celu przedstawienia ich Kwestorowi UKW.
38. Nowo wybrany Zarząd zobowiązany jest, w terminie 2 tygodni po Walnym Zebraniu, ogłosić w gablocie Koła ogólny plan pracy na okres kolejnej kadencji oraz podać swój dokładny skład i funkcje oraz członków Komisji Rewizyjnej
39. Na Zarządzie spoczywa obowiązek prowadzenia Kroniki Koła.
40. Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczyć w każdym Zebraniu Koła lub jego organów, kontroluje tryb załatwiania spraw związanych z działalnością programową Koła oraz gospodarką finansową i majątkową, ma dostęp do wszystkich dokumentów Koła. Przedkłada swoje wnioski i zalecenia z dokonanych kontroli oraz sporządza sprawozdanie z ogólnej działalności Koła. Występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

V. Opiekun Kola i Opiekunowie Sekcji.

41. Opiekunem Koła lub Sekcji może być pracownik dydaktyczno-naukowy lub naukowo-techniczny pracujący w Wydziale Nauk Przyrodniczych.
42. Opiekun Koła jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Propozycje kandydatów zgłasza zarząd po przeprowadzeniu konsultacji z poszczególnymi sekcjami. Wynik wyborów przedstawiony zostaje do wiadomości Władz Uczelni.
43. Zarząd Koła może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania o zmianę Opiekuna Koła. Opiekun Koła ma prawo zrezygnować z funkcji przed władzami Koła.
44. Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a działalność naukowa jest z nim uzgadniana. Może on brać udział w każdym posiedzeniu Zarządu i zebraniu Koła.
45. Opiekun Koła dba o dobro Koła na forum Rady Wydziału i całej Uczelni. W celu umożliwienia mu operatywnego działania Zarząd dostarcza mu sprawozdanie roczne z działalności Koła oraz plan pracy na okres trwania następnej kadencji.
46. Opiekuna Sekcji wybieraj ą członkowie Sekcji. Oni też mają prawo pozbawić go tej funkcji. O wszelkich zmianach kierownicy Sekcji są zobowiązani powiadomić Zarząd oraz Opiekuna Koła. Opiekun Sekcji ma prawo zrezygnować z funkcji przed władzami Koła i Sekcji.

VI. Rozwiązanie Kola.

47. Rozwiązanie Koła następuje wyłącznie na skutek uchwały Walnego Zebrania w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności minimum 2/3 członków Koła; na wniosek Zarządu lub 1/3 członków.
48. Sprzęt i inne materiały zakupione przez UKW na potrzeby działalności koła, w przypadku jego rozwiązania, Walne Zebranie przekazuje do depozytu Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska UKW.

Statystyki:
Dzisiaj było: 5 wejść.

Wczoraj było: 19 wejść.
W sumie: 91906 wejść.
Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste
Nasze artykuły
:: Tajemniczy grzybowy krąg
:: Porosty
:: Monitoring grzybów
:: Monitoring wilka szarego
:: Wrzos zwyczajny
Koło Naukowe Przyrodników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego KNP.UKW@gmail.com